Новини

16.4.2020 г.

Обявление на Комисията във връзка с Продължаване на процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности

ОБЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА СРГО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА 
 
Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО обявява (уведомява), че по силата на § 13 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.) се възобновява да тече, считано от 17 април 2020 г., тридневният срок по чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Съвета относно правото на участниците в процедурата да предявят възражения за недопускането/невключването им в публикуваните списъци и за отстраняване технически грешки в заявленията 
 
Възраженията могат да се подават чрез платформата https://voting.government.bg/
 
Информация за следващите етапи на процедурата ще се публикува на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg и на Информационния портал за НПО в България – https://www.ngobg.info/
 
С пожелание за светли Великденски празници!