Новини

7.2.2022 г.

Резултати от проект на НС - директиви и мерки по прилагането на актовете на ЕС в българските закони

Категория: Европейски въпроси

Народно събрание на Република България e бенефициент по проект "Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони". Проектът се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 2 “Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” на Оперативна програма "Добро управление". В резултат на изпълнението на проекта са съставени два аналитични документа:
- Доклад за процедурите, компетентните органи и звена в Народното събрание, свързани с приемането на закони за въвеждане на директиви и мерки по прилагане на актовете на Европейския съюз
- Доклад за практиките в парламентите на другите държави-членки на Европейския съюз, при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз
Документите са публикувани тук.
 
Основни цели на проекта са: 
- Да се повиши ефективността, предвидимостта, устойчивостта и качеството при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони. 
- Да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с въвеждането на актовете на Европейския съюз в българските закони и оценката на въздействието им, както и институционалната комуникация.
- Да се повиши информираността на гражданите и бизнеса чрез осигуряване на пряк безплатен достъп в интернет портала на Народното събрание до структурираната информация по въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони.