Новини

21.11.2022 г.

Правителството одобри Първоначалния меморандум на РБ относно процеса по присъединяване към ОИСР

Категория: България в ОИСР

Министерският съвет одобри Първоначален меморандум на Република България във връзка с процеса на присъединяване на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
 
След решението от 25 януари 2022 г. на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване с шест страни, сред които и България, на 10 юни 2022 г. по време на срещата на Съвета на ОИСР на министерско ниво, бяха приети Пътни карти с условията и етапите на процеса на присъединяване на всяка от страните.
 
В съответствие с този документ, Република България изготви настоящия Първоначален меморандум, съдържащ първа самооценка на съответствието на законодателството, политиките и практиките на страната ни с всеки действащ правен инструмент на ОИСР.
 
Изпращането на Първоначалния меморандум до ОИСР е важна стъпка в процеса на присъединяване, след която комитетите на ОИСР ще започнат провеждане на задълбочени технически прегледи на страната ни за областите на тяхната дейност. След тяхното приключване България трябва да представи Окончателна позиция.
 
Въз основа на Окончателната позиция на България и доклад от Генералния секретар на ОИСР за цялостния процес на присъединяване, Съветът на ОИСР следва да вземе решение да отправи покана за присъединяване към Организацията.
 
Присъединяването на България към ОИСР е сред основните външнополитически приоритети на страната. Членството на страната ни в тази глобална общност на държави, споделящи общи ценности, стандарти и най-добри практики за постигане на устойчив икономически растеж и висок стандарт на живот, ще донесе дългосрочни ползи за икономическото и социално развитие на България.