Новини

20.8.2008 г.

Нивото на безработица през юли е 5.96 %

Категория: Анализи

През юли безработицата в страната слабо намалява спрямо предходния месец. В бюрата по труда са регистрирани 220 879 безработни, само с 210 души (с 0.1%) по-малко спрямо предходния месец. В сравнение с юли 2007 г. безработните намаляват с 47 567 души или със 17.7%.

В 16 области през месеца е налице минимален спад в равнището на безработица в сравнение с предходния месец, а в 11 се отчита незначителен ръст в равнището на безработица в сравнение с юни.

В бюрата по труда са обявени общо 13 996 свободни работни места, с 2646 по-малко от юни. Заявените на първичния пазар на труда места са 11 920. Преобладаваща част от тях (9943 места) са от частния сектор. По мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са заявени 569 места. По програми за заетост са заявени 1507 места. През месеца за едно свободно работно място се конкурират 9 безработни (средно за страната), при 8 безработни за предходния месец.

През юли работа са започнали 12 826 безработни лица, с 15.9% по-малко спрямо юни. Почти всички от постъпилите на работа (11 733 лица - 91.5%) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. В обучение за професионална квалификация са включени 2560 безработни лица (включително 497 лица в различни програми и мерки с модул обучение). В териториалните поделения на Агенцията по заетостта са организирани 199 курса за професионална квалификация на безработни лица.