Новини

31.8.2011 г.

Правителството одобри отчета за периода юни-декември на миналата година по Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г.

Категория: Анализи

В отчета се посочва, че в изпълнение на заложените мерки са предприети конкретни действия за ограничаване на обхвата на 26 режима. Предложените за отмяна режими са шест. Изготвени са и 24 нормативни акта, които привеждат нормативната уредба с съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление на режимите, услугите и процедурите, регламентирани в тях. Подзаконовите нормативни актове към всеки от двата закона също са приведени в съответствие с разпоредбите им. Мерките са изпълнени в активен диалог със заинтересованите страни в съвместни работни групи, както и чрез обществени обсъждания и консултации.

През 2011 г. трябва да се извърши оценка на въздействието на четири закона – за устройството на територията, за камарата на строителите, за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и за независимите оценители. Тези нормативни актове регламентират основно строителния сектор, който има съществено влияние върху бизнес климата. Списъкът със закони е съгласуван с всички министерства, национално представителните организации на работодателите и Икономическия и социален съвет.