Новини

8.11.2012 г.

Администрацията ще подобрява подбора на служители със средства от ЕС

Категория: Държавна администрация

Проект за развитие на човешките ресурси ще подобри механизмите за подбор и професионално и кариерно развитие на служителите в държавната администрация. Предвижда се да бъдат създадени правила и процедури за гъвкави условия на труд на базата на най-добрите европейски практики.
През февруари 2013 г. ще стартира единен информационен портал за вътрешен подбор на кадри от администрацията. Служителите ще получават информация за свободните работни места в цялата администрация и ще имат възможност да търсят по-бързо и по-добро кариерно развитие. Същевременно ведомствата лесно и по прозрачен начин ще намират експерти с нужния опит и компетенции.
Ще се разработят и правила и процедури за временна и постоянна мобилност, както в държавната администрация, така и в институции от ЕС.  Това ще доведе до необходимата гъвкавост на служителите, която е основна характеристика на модерната и ефективна държавна администрация.
„Добрият подбор на служители в държавната администрация ще повиши ефективността и качеството на предоставяните услуги”, категорична е Ваня Новакова, ръководител на проекта и експерт в Съвета за административна реформа.
Проектът „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация” цели да бъдат създадени модели, по които да се определят и оценяват  качествата и компетенциите, необходими за заемането на дадена длъжност и изпълнението на определени задачи.
Планира се да бъде изградена и система за приемственост. Тя ще даде възможност да се идентифицират и развиват служителите с потенциал. По този начин ще се повиши и мотивацията им за качествено изпълнение на поставените задачи.  Във всички структури на централната администрация, в три областни и в девет общински администрации ще бъдат определени ключови длъжности,  за всяка от които ще бъде определен набор от изисквания за заемането й. За прилагане на всички разработени по проекта инструменти ще бъдат обучени 300 служители и ръководители от звената по човешки ресурси.
Проектът е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Бенефициент по проекта е Администрацията на Министерския съвет.
Инициативата е в съответствие с основната цел на правителството за изграждане на модерна държавна администрация и е изцяло насочен към подобряването на политиката по управление на човешките ресурси.