Новини

12.11.2008 г.

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013 г.) официално стартира

Категория: Възможности

Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов даде днес официалното начало на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” в периода 2007-2013 г. На официалната церемония присъстваха Джон Малет, и. д. Директор на Дирекция “Средиземно и Черно море” в Генерална дирекция “Морски въпроси и рибарство” към ЕК и Антонио Гутиерес, координартор за България и Румъния в ГД “Морски въпроси и рибарство”, изпълнителните директори на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ „ФИШ” Йордан Господинов и на Националната асоциацията по рибарство и аквакултури в България „НА Риба” Николай Кисьов .
Министър Цветанов подчерта, че сред основните цели на Оперативната програма са осигуряване на конкурентоспособност на рибарския сектор у нас, устойчиво развитие на рибарските области и подобряване на качеството на живот в тях, както и развитие на пазара на рибни продукти и аквакултурно производство. Със средствата от Европейския фонд по рибарство ще бъдат преодолени липсата на инвестиции в сектора, ниското ниво на иновации в производството и преработката, както и тенденцията към обезлюдяване на крайбрежните райони и миграцията на млади, икономически активни хора поради ниското качество на живот в тези региони, посочи още министър Цветанов.
ЕК е удовлетворена от качеството на представените от България документи по Оперативната програма. Смятаме, че размерът на средствата за рибарството отговарят на нуждите на сектора у вас, посочи Джон Малет. Според него финансирането по програмата ще осигури устойчиво развитие на рибарските общности и ще даде реални възможности за развитие на сектора.
Първите три мерки, които ще стартират до края на годината, са 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”, 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурите” и приоритетна ос 5 “Техническа помощ”. Средствата по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. са в размер на 106,7 млн. евро, от които по линия на ЕК – 80 млн. евро, а 26,7 млн. евро са от държавния бюджет.
По Оперативната програма за развитие на сектор „”Рибарство” се планира отпускане на безвъзмездна финансова помощ по четири приоритетни оси. Съгласно Приоритетна ос 1 “Приспособяване капацитета на риболовния флот”, Европейският фонд по рибарство предвижда инвестиции за модернизация на риболовните съдове и подобряване хигиенните условия на борда на риболовните кораби. Тези мерки ще помогнат да бъдат преодолени основните проблеми по отношение състоянието на амортизирания черноморски риболовен флот.
Използването на средства от фонда по приоритетна ос 2 “Развитие на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга” ще създаде предпоставки за изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени и преработвателни инсталации и ще се създаде потенциал за производство на качествени рибни продукти. Инвестиции ще бъдат насочени към маркетинга на рибни продукти, към подобряване хигиенните условия и условията на труд в аквакултурните ферми, към използването на нови методи в производството и преработката на риба и рибни продукти.
Мерките по приоритетна ос 3 “Насърчаване на дейности от колективен интерес” ще дадат възможност за подобряване взаимодействието между първичния и преработвателния сектор в рибарството, търговията с рибни продукти и структурите за дистрибуция, както и състоянието на съществуващата пристанищна инфраструктура.
Осъществяването на мерките по приоритетна ос 4 “Развитие на крайбрежните райони” има за цел увеличаване конкурентоспособността на отрасъла чрез преструктуриране и разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на съществуващата инфраструктура, създаване, модернизиране и разширяване възможностите за риболовен туризъм и създаване благоприятни условия за развитие на допълнителна заетост.
Петата приоритетна ос „Техническа помощ” има за цел да гарантира, че системите за управление, контрол и наблюдение на оперативната програма работят ефикасно и че програмата и помощта се изпълняват правомерно.