Новини

19.11.2008 г.

Стартира нов проект за по-добро обществено управление

Категория: Възможности

Разработването и реализацията на по-добри политики при управлението на социално-икономическите процеси в България е стратегическа цел на държавната администрация. Работещото и ефективно законодателство е ключов фактор за повишаването на качеството на живот на гражданите и за подобряване на условията за бизнес развитие. Това заяви Снежана Димитрова, директор на дирекция „Стратегическо планиране и управление” на Министерския съвет, при представянето на проекта „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация“, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет“.
Представители на бизнеса, на държавната администрация и на неправителствени организации обсъдиха на конференция залегналите в него идеи за създаването на механизми за по-малко на брой, по-ясни и по-лесно приложими нормативни документи.
Председателят на Българската стопанска камара г-н Божидар Данев заяви, че 82 закона трябва да бъдат приведени в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране. Той подчерта, че е абсолютно необходимо да се направи преглед на въведените регулаторни режими и да се осигури синхронизация в нормативните актове. „Необходимо е да се изпълняват сроковете, заложени в процедурите, а административните такси да не се използват за материално стимулиране на служителите в администрацията”, подчерта той.
Заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов заяви, че бизнесът се страхува от влошаване на бизнес средата. „Бързата реакция на администрацията е изключително важна и затова е необходимо да се изследват законите, като се съкратят процедурите и сроковете по административните режими. Оценката на въздействието трябва да включва ползите за обществото, не на малките групи”, заяви той.
Изказване на конференцията направи шефът на Българската агенция за инвестиции г-н Стоян Сталев. Той се обяви за по-силна роля на държавата в пазарната икономика както и за необходимостта от по-ясен дебат между браншовите организации и държавата. „Имаме нужда от силни и обединени браншови организации”, подчерта той. Той обяви, че е необходимо праговете за сертифициране на инвестиционни проекти да намалеят наполовина.
Стартиращият проект е насочен към държавната администрация на всички нива, както и към представителите на гражданското общество и бизнеса в общия им стремеж за създаване на по-ефективна законодателна рамка. Стойността му е близо 2 300 000 лева, а крайният срок за изпълнението му - юли 2009 година. Представянето му бе организирано от дирекция „Стратегическо планиране и управление” на Министерския съвет.
Проектът съдържа три компонента:
1. Изграждане на капацитет в държавната администрация на всички нива за извършване на оценка на въздействието при разработване и прилагане на политики и законодателство в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Институционализиране на процеса по оценка на въздействието;
2. Извършване на седем практически предварителни и седем последващи оценки на въздействието на законодателство и политики;
3. Създаване на административен капацитет за оценка на въздействието на директиви и регулации на ЕС и за продуктивно участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС.
Презентациите може да намерите в секция „Публикации”