Новини

25.11.2008 г.

В Министерство на правосъдието започна да работи системата "Електронен Апостил"

Категория: Възможности

    Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за Легализация за чуждестранни публични документи улеснява възможността публични документи, издадени в една държава, страна по Конвенцията да бъдат признати в друга държава, страна по Конвенцията. Това се постига, чрез замяната на тромавите и често скъпо струващи формални процедури на пълна легализация, с издаване на удостоверение „APOSTILLE". В съответствие с декларацията на Република България по чл.6 ал.1 от Хагската конвенция, изразена в Закона за ратифициране на същата конвенция/ обн., ДВ. бр. 47 от 09.06.2000 г./ в Министерството на правосъдието се заверяват с "APOSTILLE" актовете на съдилищата и нотариусите.
    През март 2007 година в рамките на пилотната програма “E-APP” към конвенцията започва разработването на технически стандарти за въвеждане на електронен апостил и електронен регистър “Апостил”. Това е един ефективен инструмент за борба с измамите в контекста на непрекъснато увеличаване на трансграничната употреба на публични документи.
    През октомври 2007 г. Белгия стана първата европейска страна, въвела един от двата компонента на проекта - електронен регистър “Апостил”. От 24 ноември 2008 г. България чрез Министерството на правосъдието се включи в програмата“E-APP”,  реализирайки и двата компонента:
    1. Създаване и прикрепване към регистъра на електронна версия на удостоверяваните документи.
    2. Даване на възможност за on-line проверка от заинтересуваните институции на данните, съдържащи се в документа и на удостоверението чрез номера и кода на поставения Апостил.
    Воденето на задължителния електронен регистър на удостоверяване с “APOSTILLE” на актове на съдилищата и нотариусите е в съответствие с Декларацията по чл.6, ал.1 от Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961г. (в сила за Република България от 30 април 2001г.)