Новини

21.5.2009 г.

14 неправителствени организации са признати за представителни на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания

Категория: Социална политика и заетост

14 неправителствени организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания са признати за представителни на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, реши правителството. Целта е, чрез участието на тези организации в работата на Националния съвет, да се осигурява добро сътрудничество между гражданското общество в тяхно лице, и правителството във формирането на политиката за гарантирането на равни възможности на хората с различни видове увреждания, както и на техните права и зачитане на достойнството. Срокът на представителността е три години.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. В него вече са включени и: Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Съюз на инвалидите в България, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Българска асоциация „Диабет", Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Национална асоциация на слепоглухите в България, Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации, Национална потребителна кооперация на слепите в България, Национален център за социална рехабилитация, Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания, Асоциация на родители на деца с увреден слух, Асоциация на родители на деца с нарушено зрение, Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”.

Посочените организации на и за хора с увреждания, допринасят за формирането на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстването на нормативната уредба. Като представители на тези многобройни граждани, те защитават техните интереси и изразяват становища по редица нормативни и стратегически документи, като: Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г., Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2009 г. и др.