Новини

26.8.2009 г.

Националният съвет по туризъм минава към МИЕТ

Категория: Туризъм

Националният съвет по туризъм ще бъде държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, предвиждат предлаганите изменения в Закона за туризма. Към него ще бъдат и експертните комисии по регистрация на туроператори и туристически агенти и по категоризация на туристическите обекти.

С промени в нормативната база се уреждат функциите на административната структура, която ще осъществява държавното управление в туризма. Предвижда се закриване на Държавната агенция по туризъм (ДАТ), чийто правоприемник ще бъде Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

С преходните и заключителните разпоредби на закона се изменят и законите за устройство на Черноморското крайбрежие, за здравето и за хазарта. В тях навсякъде думите „председател на ДАТ” се заменят с „министър на икономиката, енергетиката и туризма”.