Новини

24.2.2010 г.

Днес беше приет доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето

Категория: Правителствени

В докладa са отразени дейностите, осъществени от отговорните за изпълнението на програмата институции и ведомства, както и напредъкът по изпълнението на препоръките на Комитета за правата на детето на ООН.
Документът отчита дейностите и мерките по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г., като се основава на подадените отчети от всички държавни институции, ангажирани с политиките за деца в осем приоритетни области. Те са: „Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата”, „Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца”, „Подобряване на здравето на децата”, „Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация”, „Насърчаване на участието на децата”, „Свободно време и развитие на способностите на детето”, „Поддържане на националната информационна система” и „Изграждане, поддържане и развитие на националната гореща телефонна линия за деца”.