Новини

24.2.2010 г.

Mинималният гаранционен капитал на застрахователите и презастрахователите се увеличава

Категория: Правителствени

В Кодекса за застраховането ще се увеличат минималните размери на гаранционния капитал на застрахователите и презастрахователите. Те са свързани с периодичната актуализация на минималните размер поради изменение на Европейския индекс на потребителските цени.
От 6,4 млн. лв. на 7 млн. лв. ще бъде повишен минималният гаранционен капитал за застрахователите, които извършват животозастраховане и общо застраховане – „Гражданска отговорност” и финансови застраховки. Същият капитал ще е задължителен и за презастрахователите.
От 4,4 млн. лв. на 4,6 млн. лв. нараства минималният гаранционен капитал за застрахователите по общо застраховане, които предлагат други видове застраховки. От 2 млн. лв. на 2,2 млн. лв. се увеличава капиталът на каптивните презастрахователи.
Новите изисквания към минималния гаранционен капитал ще имат реално отражение върху 4 от общо 35 застрахователни акционерни дружества, които са лицензирани на българския пазар. Техният вписан капитал ще трябва да бъде повишен с парични вноски.
Застрахователните дружества и презастрахователите трябва да приведат капитала си в съответствие с промените в кодекса в тримесечен срок от влизането им в сила.
С измененията в нормативната база се предвижда и въвеждане на правомощия и процедура по одобряване на бюджета на Гаранционния фонд от Комисията за финансов надзор. С този механизъм се въвежда по-ефективен и превантивен контрол върху планирането и разходването на средствата от Гаранционния фонд като режимът се уеднаквява с този на Фонда за компенсиране на инвеститорите.