Новини

26.2.2010 г.

Изготвен е индикатор за нередности и измами

Категория: Финанси

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" изготви „Индикатор за нередности и измами". В него са описани техническите указания за това какво не трябва да се допуска при изпълнение на проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз.
Решението за изготвянето на Индикатора бе взето след като Европейската комисия одобри оценките за съответствие на всички седем оперативни програми, с което пред страната ни се откри възможността да усвои около 13 млрд. лв. свеж паричен ресурс. За тази цел е необходима по-голяма компетентност от страна на бенефициентите по програмите при изготвянето на качествени проекти и кандидатстването за финансиране.
Целите на документа са да запознае всички с определенията за нередност и измама и да повиши нивото на осведоменост в тази област; да предпази от допускане на грешки и нередности в процеса на усвояване на средствата от ЕС и така да подпомогне законосъобразното разходване на средствата по оперативните програми; да представи практиката на контролните органи относно оценката на риска от измами и корупция; да подобри системите за управление и контрол, така че управляващите органи и бенефициентите да могат по-ефективно да предотвратяват и откриват нередности и измами.