Новини

5.8.2010 г.

Правителството одобри Доклад за състоянието на администрацията за 2009 г.

Категория: Държавна администрация

Министерският съвет одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2009 г. Отчетът е структуриран в 11 раздела, които отразяват изпълнението на приоритетните политики на правителството в областта на развитието и реформите в държавната администрация и изграждането на административния капацитет.
Една от констатациите в документа е, че в края на 2009 г. се отчита най-ниската стойност на щатната численост на държавната администрация през последните шест години - 80 255 щатни бройки. В рамките на един отчетен период е регистрирано най-голямото намаление на щатната численост - с 6622 бройки.
В доклада е отбелязано, че за първи път от влизането в сила на Закона за държавния служител относителният дял на длъжностите по служебно правоотношение преминава границата от 50% и достига 51%. Един от всеки 5 служители в държавната администрация има ръководни функции. Две трети от работещите в държавната администрация са жени.
Към 31.12.2009 г. незаетите щатни бройки в структурите на държавната администрация са 5408 – най-ниският дял от общата щатна численост за последните три отчетни години.
В доклада се препоръчва промяна в Закона за устройство на територията, Закона за водите и Закона за народната просвета с оглед изчистване на дублиращите се функции между администрациите.
Отчетът е изготвен от дирекция „Държавна администрация” в Администрацията на Министерския съвет, въз основа на предоставените от ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт доклади за състоянието на съответната администрация.