Новини

10.8.2010 г.

Министерство на културата ще получи средства по Оперативна програма "Регионално развитие"

Категория: Възможности

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, в качеството си на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и министърът на културата Вежди Рашидов са подписали 8 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, по схема BG161PO001/1.1-05/2008 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, с конкретен бенефициент Министерство на културата.
Целта на схемата е да се подобри, обнови и модернизира държавната културна инфраструктура, както и да се осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, включително ромите.
Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 10 936 582,52 лв.
Предоставените средства ще допринесат за реконструкция, модернизация и подобряване на инфраструктурата на Националния исторически музей, Концертния комплекс “България” - гр. София, Сатиричния театър “Алеко Константинов” - гр. София, Националния политехнически музей - гр. София; Оперно-филхармонично дружество - гр. Бургас, Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе, Националното училище за музикално и сценично изкуство “Панчо Владигеров” – гр. Бургас, Драматично-куклен театър “Васил Друмев” - гр. Шумен.
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се подписват въз основа на проектни предложения, одобрени с Решение РД-02-14-1168/05.07.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР.