Новини

19.8.2010 г.

Одобрени са инвестиции на микропредприятия в селски райони на стойност 6.3 млн. лв.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Нови 15 проекта са одобрени по Мярка 312 „Създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Стойността на инвестициите е над 6.3 мл. лв. При успешно изпълнение на проектите на кандидатите ще бъде изплатена субсидия над 3.8 млн. лв.
Одобрените инвестиции са за разнообразни дейности – закупуване на оборудване за производство на мебели, изграждане на цех за производство на обувки, на работилница за мебели, на фотоволтаична централа, както и строеж на къщи за гости.
По ПРСР 2007-2013 наредените плащания са на обща стойност 9.5 млн. лв. и включват проекти по мерки, както следва:
● 5 общински проекта по мерки 321 ``Основни услуги за населението и икономиката в селските райони`` и 322 ``Обновяване и развитие на населените места`` – авансови плащания за над 6.9 млн. лв.
● 15 инвестиционни проекта по мярка 121 ``Модернизиране на земеделските стопанства`` за над 2.5 млн. лв.
● 12 проекта по мярка 141 ``Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране`` с първо плащане за над 35 хил. лв.
● 2 проекта за над 45 хил. лв. по мерка 112 ``Млад фермер`` и 431-2 ЛИДЕР.