Новини

8.9.2010 г.

Структуририра се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Категория: Правителствени

С промяна в подзаконовата нормативна база правителството започна структурирането на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Тя ще обедини досега съществувалите две агенции.
В новата структура ще работят 105 служители, включително 7-членен Надзорен съвет. Досегашният състав ще се намали с 21 служители. Предстои приемането на устройствен правилник на АПСК.
С така определения щат се постига 15% намаление на общата численост на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма – ангажимент, поет в края на 2009 г. и докладван на Съвета за административна реформа.
Днес бяха одобрени и промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, чрез което две щатни бройки от дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти” се прехвърлят към дирекциите „Правна” и „Туристическа политика”. Мярката се предприема с цел укрепване на административния капацитет и постигане на оптимален баланс между функции и численост на дирекциите.