Новини

9.5.2012 г.

ОПАК проведе среща с магистрати за електронно правосъдие

Категория: Анализи

Управляващият орган на ОПАК обсъди с Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието възможностите за кандидатстване по новата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 3 млн. лв. Тези средства ще бъдат предоставени за по-голяма ефективност и прозрачност в дейността на съдебната власт чрез въвеждането на интегрирани автоматизирани информационни системи. На днешната среща беше дискутирана и възможността да се финансира проект за изграждане на централизирана система за бюра за съдимост. Целта на форума, организиран от ОПАК,  е подобряване на комуникацията между институциите и повишаване на административния капацитет за изготвяне на качествени проектни предложения.

Близо 20 експерти участваха в информационния ден днес в Министерството на финансите за представяне на Указанията за кандидатстване. До 31 май 2012 г. могат да се подават проектни предложения за повишаване на качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса чрез подобряване и развитие на системата и централизирания портал на е-правосъдие.

Новата процедура по ОПАК е по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.3 „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии". Минималната стойност на проектите е 250 000 лв., а максималната стойност - 3 млн. лв.