Новини

12.4.2012 г.

Парламентът прие промени в ЗОП, свързани с отбраната и сигурността

Категория: Анализи

Народното събрание одобри Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), изготвен в изпълнение на втория етап от Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г. Тя е приета от правителството на 12 януари т. г.

Документът въвежда изискванията на Директива 2009/81/ЕО, която урежда възлагането на обществени поръчки в отбраната и сигурността. Новите правила за възлагане ще се прилагат за няколко групи поръчки: доставка на военно оборудване според Общия списък на оръжията на ЕС от 2008 г.; доставка на специално оборудване (което включва, изисква и/или съдържа класифицирана информация); строителство и услуги, пряко свързани с военно и специално оборудване и специфични военни цели; специални строителство и услуги (свързани с класифицирана информация).

Националните прагове, над които задължително ще се прилага редът по ЗОП, са: за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв. без ДДС, а за доставки, услуги и конкурси за проекти – равни или по-високи от 400 000 лв. без ДДС. Тези правила се прилагат от всички възложители, когато предметът на поръчката е в областта на отбраната или сигурността. Националните прагове се повишават средно с около 15 на сто.

В съответствие с директивата поръчките в областта на отбраната и сигурността ще се възлагат чрез ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление. Не се предвижда открита процедура. Състезателен диалог и договаряне без обявление могат да се прилагат само при наличие на регламентирани основания.

Промените уреждат три нови групи специфични изисквания, свързани с отбраната и сигурността. Те се отнасят до опазването на класифицираната информация на всеки етап от поръчката, до гарантирането на сигурността на доставките и до правилата за избор на подизпълнители. Участниците трябва да докажат възможностите си за износ, трансфер или транзит на стоките, които са предмет на поръчката, както и на допълнителен капацитет при криза.

С промените се прецизират разпоредбите за отговорността и последиците при възлагането на договори чрез Централен орган за обществени поръчки (ЦООП). Отговорността за сключване на рамково споразумение се носи от ЦООП, а за отделните договори - от всеки възложител.

Въвеждат се и допълнителни облекчения за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания при участие в обществени поръчки.

По отношение на обжалванията ще се прилага действащият ред пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд