Новини

1.7.2011 г.

Над 1,2 млрд. лв. е разплатил ДФ „Земеделие” през 2010 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Плащанията от Държавен фонд „Земеделие” към бенефициенти през 2010 г. са в размер на 1 218 266 358 лв. От тях със средствата от Европейския съюз, включително националните доплащания и тези за сметка на бюджета, са 1 134 138 898 лв., а по националните програми са 84 127 460 лв. Това е посочено в отчета за дейността през миналата година на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, с който правителството днес се запозна.

По програма САПАРД са обработени 97 заявки за плащане по проекти, 1656 застрахователни полици и 187 уведомления за застрахователни събития. Платени са национални средства в размер на 3 547 165 лв. по четири проекта.

По Програмата за развитие на селските райони през 2010 г. са приети 2741 заявления за подпомагане. Тези заявления са на обща стойност 1 799 926 651 лв. След приключване на процедурата по оценка са договорирани 3105 заявления за подпомагане на стойност 661 959 340 лв., отказани са 1724 заявления на стойност 1 260 517 693 лв., общо са обработени 4829 проекта на стойност 1 922 477 033 лв. Сумата на изплатените средства през 2010 г. е 609 192 488 лв.

Изплатени са субсидии по линия на директните плащания на стойност 464 839 611 лв. За Кампания 2010 са подадени 120 435 заявления, като най-много са по Схемата за единно плащане на площ - 93 226. По линия на селскостопанските пазарни механизми са обработени 3233 заявления за подпомагане на производители на краве мляко, 378 заявки за училищно мляко, 542 заявления за училищен плод, 149 заявления за преструктуриране и конверсия на винени лозя и за застраховане на реколта, както и 121 заявки за плащане и 12 заявки за одобрение за съхранение на зърнени култури. Подадени са над 750 заявления по Националната програма по пчеларство, издадени са 252 лицензии със 144 гаранции, подписан е един договор по промоционални програми. Платени са 52 913 570 лв.

По Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” са обработени и платени 14 заявки за плащане. Стойността на платените проекти е 1 193 228 лв.

По отношение на държавните помощи по линия на инвестиционните схеми за кредитиране са платени 5 764 977 лв. Разходите за капиталови субсидии на нефинансови предприятия са 6 056 299 лв., от които 26 000 лв. са изискуеми. С цел облекчаване на последиците от кризата са предоговорени инвестиционни кредити за над 4,1 млн. лв. Подписани са 11 договора с търговски банки за целево рефинансиране на кредити за закупуване на селскостопанска техника при подадени заявления по Програмата за развитие на селските райони. По краткосрочните схеми за подпомагане през отчетния период са действали 18 схеми за финансиране, по които са платени 41 438 971 лв.