Новини

7.3.2012 г.

Утвърдена е план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2012 г.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Правителството утвърди план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2012 г. Параметрите й отговарят на заложеното в държавния бюджет на България за т. г.

В разходните параграфи са предвидени средства за финансиране на мерките по Програмата за развитие на селските райони, на схемите за директни плащания на площ, за покриване на лихвите за предоставяне на средства към „Национален гаранционен фонд” ЕАД за осъществяване на гаранционна дейност по гаранционните схеми на ПРСР. Също така са заложени средства за обезпечаване на други мерки и схеми, администрирани от Държавен фонд „Земеделие”, както и разходи по изпълняваните от Фонда функции и задачи.