Новини

23.3.2010 г.

Фонд "Замеделие" стартира първите проекти на полупазарни стопанства по програмата за селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Фонд „Земеделие” одобри първите 464 проекта на полупазарни стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Инвестициите, на които се дава старт са на обща стойност 13.4 млн. лв. По Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” се подпомагат дребни земеделски производители, които кандидатстват за европейско финансиране за да обновят своите стопанства или да увеличат размера на отглежданите от тях култури или животни.
Както по Мярка „Млад фермер” и за полупазарните стопанства финансовата помощ се отпуска за срок от максимум 5 години, в които кандидатите трябва да изпълнят заложените инвестиции за увеличаване на икономическите единици на стопанството си по бизнес план. Максималната финансова помощ на година е в размер на левовата равностойност на 1500 евро. Обработката на всички подадени заявления по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от 12 март до 10 юни 2010 г. предполага приемът на нови проекти да е временно преустановен. За обработка по мярката остават 425 подадени проекта на стойност 12.1 млн. лв.
Днес – 23 март, Фонд „Земеделие” изплаща 443 проекта на обща стойност 17.6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони. 416 от тях са по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и са на стойност 10.1 млн. лв. Други 20 проекта за 4.4 млн. лв. са по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. С останалите средства се превеждат първите авансови плащания по общински проекти по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
В допълнение, бихме искали да Ви информираме, че в края на миналата седмица бяха изплатени и още 45.4 млн. лв. по Кампанията за директни плащания 2009. Преведените средства са по заявления с изчистени застъпвания на площ и за необлагодетелствани райони. В момента се обработват и заявленията по Мярка 214 „Агроекологични плащания”. Утре предстои да бъдат платени 50 проекта за биологично пчеларство по мярката.