Новини

7.4.2010 г.

Подписан e договор на стойност 11 хиляди лева по Оперативна програма “Рибарство”

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” от приоритетна ос 1 на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Проектът е за повишаване на селективността на риболовните уреди на плавателен съд “Делта”. Той цели чрез закупуването и внедряването на подходящо оборудване да се постигне по-добра селективност на риболовните уреди, които да отговарят на признатите критерии и практики за опазване на околната среда. Срокът за реализация на проекта е 9 месеца.
Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 11 870,96 лв., представляващи 40% от общата стойност на одобрените разходи.
Одобреният проект е на фирмата бенефициент  „ДЕЛТА-2000” ООД, гр. Балчик.