Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) (обн., ДВ, бр. 70 от 2015 г., изм. и доп., бр. 40 от 2018 г.) (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 5.7.2024 г. 5.8.2024 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за закриване на специализирано частно висше училище с наименование „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“, със седалище Пловдив (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 27.6.2024 г. 29.7.2024 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 22.7.2024 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2024/2025 година

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 5.6.2024 г. 19.6.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.

Коментари (6)
Образование Всички заинтересовани 3.6.2024 г. 3.7.2024 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 30.5.2024 г. 1.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на РМС за одобряване на консолидирания текст на Споразумението за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS IV) (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 17.6.2024 г. 17.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Коментари (8)
Образование Всички заинтересовани 10.6.2024 г. 10.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималните основни заплати за най-ниската академична длъжност и за лицата по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование в държавните висши училища

Коментари (3)
Образование Всички заинтересовани 27.3.2024 г. 10.4.2024 г.
  ... ...