Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Закон за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 19.9.2022 г. 19.10.2022 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 4.10.2022 г. 18.10.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 3.10.2022 г. 17.10.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (Активна)

Коментари (5)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 16.9.2022 г. 17.10.2022 г.
Проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности (Активна)

Коментари (2)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 30.9.2022 г. 14.10.2022 г.
Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. - удължаване на срока на обществената консултация (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 23.9.2022 г. 14.10.2022 г.
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 14.9.2022 г. 14.10.2022 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията (Активна)

Коментари (2)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 29.9.2022 г. 13.10.2022 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Активна)

Коментари (2)
Регионална политика Всички заинтересовани 12.9.2022 г. 12.10.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.9.2022 г. 12.10.2022 г.
  ...