Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2025 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 12.8.2024 г.
Проект на НИД на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 12.8.2024 г.
Консултационни документи по проекта на нов Закон за движението по пътищата (ЗДвП) и на Закон за пътнотранспортната система (ЗПС) (Активна)

Коментари (7)
Транспорт Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 26.7.2024 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 11.8.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 376 от 1 април 2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 10.7.2024 г. 9.8.2024 г.
Проект на Заповед за изменение и допълнение на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 67 от 2014 г.), (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 10.7.2024 г. 9.8.2024 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № … ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ, ЧЕСТВАНИЯ НА СЪБИТИЯ И БЕЛЕЖИТИ ДЕЙЦИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 9.8.2024 г.
Проект на Наредба за общите условия за провеждане на конкурсите за предоставяне на средства от Националния фонд „Култура”, за допустимост на разходите, за оценка на проектите и за тяхното изпълнение (Активна)

Коментари (2)
Култура Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 9.8.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 8.8.2024 г.
Проект на Устройствен правилник на Специализирано териториално звено „Редакция на списание „Гора“ (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 8.8.2024 г.
  ...