Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Заповед за изменение и допълнение на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 67 от 2014 г.), (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 10.7.2024 г. 9.8.2024 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № … ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ, ЧЕСТВАНИЯ НА СЪБИТИЯ И БЕЛЕЖИТИ ДЕЙЦИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 9.8.2024 г.
Проект на Наредба за общите условия за провеждане на конкурсите за предоставяне на средства от Националния фонд „Култура”, за допустимост на разходите, за оценка на проектите и за тяхното изпълнение (Активна)

Коментари (2)
Култура Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 9.8.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 8.8.2024 г.
Проект на Устройствен правилник на Специализирано териториално звено „Редакция на списание „Гора“ (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 8.8.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерски съвет от 2001 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 23.7.2024 г.
Проект на НИ на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стр. план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 8.7.2024 г. 22.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 8.7.2024 г. 7.8.2024 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 8.7.2024 г. 7.8.2024 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване на квалификацията в областта на ядрените технологии и ядреното инженерство“ (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 5.7.2024 г. 5.8.2024 г.
  ...