Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 8.12.2023 г. 7.1.2024 г.
Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица в община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 8.12.2023 г. 7.1.2024 г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 8.12.2023 г. 7.1.2024 г.
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 12.12.2023 г.
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Долни чифлик в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дългопол и мотивите към него (Активна)

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 15.11.2023 г. 15.12.2023 г.
Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Дългопол и мотивите към него (Активна)

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 15.11.2023 г. 15.12.2023 г.