Обществени консултации

Проект на Закон за марките и географските означения

Изготвянето на проект на нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) е във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз да транспонира в националното си законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. С приемането на законопроекта ще бъде постигнато и съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на географските означения и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Законопроектът има за цел както постигане на съответствие на националното законодателство в областта на марките с правото на Европейския съюз и със системите за правна закрила на останалите държави членки, така и усъвършенстване на правната уредба чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване процеса на регистрация и придобиване на права, засилване на правната защита.

Законопроектът съдържа две основни групи предложения. Първата е свързана с транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436, които представляват изменение по същество на досега съществуващите правни норми, както и въвеждането на нови спрямо националната система правила за правна закрила на марките. Втората група включва предложения, произтичащи от практиката по прилагане на ЗМГО.

Предвид обемът на предлаганите изменения, както и поради факта, че тези промени са значителни и комплексни и отразяват динамиката в развитието на практиката по прилагане на ЗМГО и едновременно въвеждат нови материалноправни норми и процедурни правила, прилагането на регулаторна намеса е възприето да се извърши посредством приемането на нов закон. По този начин ще се осигури в най-висока степен едновременно постигането на целите на Директива (ЕС) 2015/2436 и хармонизиране на националната правна уредба в областта на марките с правото на Европейския съюз и на другите държави членки, както и усъвършенстване на досегашната правна уредба чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти и несоътветствия.

С предложения законопроект ще се постигне подобряване на действащата към момента нормативна уредба в областта на марките и географските означения и ще се постигне съответствие между българското и европейското право в областта на защитата на търговските марки и географските означения, което ще доведе до изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС за сближаване на националното ни законодателство с това на останалите държави членки и ще повиши ефективността на работа и правната сигурност за бизнеса и потребителите.


Дата на откриване: 7.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 8.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 март 2019 г. 15:26:13 ч.
MKichashka

Становище от ДИСТИНКТА – Агенция за ИС

Уважаеми дами и господа,

Прави впечатление, че почти всички срокове дадени на страните в производства пред Патентно ведомство са сериозно съкратени. Рязката промяна със сигурност ще окаже влияние на възможността на страните да ги спазят, както и да представят достатъчно качествена защита и обосновка.

Най-проблемен ни се струва срокът за отговор по внесено искане за отмяна на регистрация на марка по чл. 76 (1) от Проектозакона, който се предвижда да е само един месец и то без право на удължаване. Към настоящия момент, този срок е 3 месеца без право на удължаване.

Обръщаме внимание, че в практиката ни често този срок е бил труден за спазване от клиентите по няколко причини:

- Често искането за отмяна не е свързано с друга процедура, в която марката е въвлечена, следователно клиентите нямат подготовка, че може да им бъде поискано да доказват използване.

- Събирането на доказателства за използване е трудоемък и времеотнемащ процес. За да бъде доказано използване трябва да се представят достатъчно документи, които да онагледят начина на използване, географския и времеви обхват, както и обема на използване. Събирането, подреждането и описването на тези документи изиска координирани действия от страна на представители и клиенти, което допълнително забавя процеса. Особено трудна е координацията, когато клиентът не е българско физическо или юридическо лице и трябва да представи документи, които имат нужда и от превод.

За сравнение, в процедура по отмяна пред Европейската служба за ИС, този срок е два месеца и може да бъде удължаван.

Разбираме желанието за по-експедитивна процедура, но тя не следва да е за сметка на равните възможности за представителство и защита в процедурите.

Ето защо, предлагаме този срок да бъде два месеца, или да има възможност за неговото удължаване.

С уважение, 

 

Милена Владимирова Кичашка, представител по ИС № 467

Ралица Венелинова Димова, представител по ИС № 301

ДИСТИНКТА – Агенция за ИС, тел:+359 2 885 2222 e-mail: office@distincta.eu