Обществени консултации

Проект на наредба за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства

 

Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на финансите, предлага за обществено обсъждане проект на наредба за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства. Към момента тези плащания са регламентирани в наредба, приета през 1999 г. и променена през 2007 г.

Предложеният нов проект има за цел размерът на дължимото концесионно плащане да бъде адаптиран към динамичните икономически условия, свързани с интензивното развитие на миннодобивния отрасъл. Очаква се приемането на новите правила да осигури по-справедливо разпределение на икономическите ползи от добива на подземни богатства между концедент и концесионер, при отчитане възвръщаемостта на вложените инвестиции и невъзобновяемия характер на публичния ресурс при добива.

Проектът на нова наредба за концесионните плащания регламентира увеличаване на минималната и максималната им граница за метални полезни изкопаеми. Концесионните плащания за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали се увеличават двукратно. Занапред при добив на нефт и природен газ, както и на твърди горива, концедентът няма да има избор как да определи размера на концесионното плащане – като процент от брутния добив или общия приход от концесионната дейност. В тези случаи концесионното плащане ще се определя само като процент от общия приход от концесионната дейност. Концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали се увеличава двукратно, предвижда още проектонаредбата.

Към 1 март 2022 г. в страната има действащи 528 концесионни договора за добив на подземни богатства. Най-голям е делът на строителните материали, следвани от скалнооблицовъчните и неметалните полезни изкопаеми. Приходите от концесионна дейност през 2021 г. възлизат на 114.6 млн. лв. – с около 17 млн. лв. повече спрямо 2020 г.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следните имейл адреси: ts.mileva@me.government.bg и s.stankov@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 28.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 30.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2022 г. 17:41:02 ч.
Alex

Бюрокрацията победи Промяната

Ще забогатеем ли от концесиите за подземните богатства

 

https://epicenter.bg/article/D-r-inzh--Aleksandar-Trifonov--Shte-zabogateem-ot-kontsesiite-za-podzemnite-bogatstva/282250/11/0

30 май 2022 г. 16:32:15 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/30274/