Обществени консултации

Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Преждевременното напускане на училище е значим социален и икономически проблем. Той намалява възможностите за реализация в живота и на пазара на труда, води до невъзвращаемост на вложените средства за образование. При лицата, които притежават основно или по-ниско образование нарастват рисковете от социално изключване. Не на последно място това явление създава предпоставки за влошаване на качеството на живот и благосъстоянието на сегашното и на бъдещите поколения.

Стратегията е разработена съгласно Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 28 юни 2011 година, засягаща политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище (2011/C 191/01), както и със стратегическата рамка на ЕС за сътрудничество в областта на образованието и обучението. Постигането на целите на стратегията се осъществява чрез три ключови мерки за:

1. Превенция, която цели предотвратяване причините за преждевременно напускане на училище.

2. Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане.

3. Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите училище отново да се включат в образованието или до придобият квалификация.

Изпълнението на мерките, заложени в документа ще доведе до постигане на националната цел за България, която предвижда до 2020 г. делът на преждевременно напусналите образователната система да спадне под 11 %, при 12,5 % за 2012 г. Стратегията изисква прилагането на междусекторен подход на национално, общинско и училищно равнище, гарантиран от Координационен механизъм между институциите, както и участието на неправителствения сектор в разработването и изпълнението на специфични политики за образование и в подобряването на материално-техническите, социалните и психолого-педагогическите условия,  включително и чрез възможностите на публично-частното партньорство


Дата на откриване: 16.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари