Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г.

Основните изменения на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите се изразяват в следното:

 

  • Отпада изискването за главен секретар да се назначава лице с висше образование по специалността "Право". Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на МС от 26.06.2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012г.), за заемането на длъжността главен секретар в министерство се изисква образователна степен "магистър", като не се предвижда изискване същата да е по специалността "Право";
  • Предвид изменението на чл. 4, ал. 1 Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, при осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът на околната среда и водите ще се подпомага от трима заместник-министри;
  • С цел укрепване и подпомагане съставът на политическия кабинет се предвиджа възможност по определени въпроси за подпомагане работата на кабинета при анализирането на информация за осъществяване на функциите му, министърът да назначава по трудово правоотношение съветници.
  • Извършено е вътрешно преструктуриране и оптимиризане на щатни бройки в системата на МОСВ, което ще доведе до подобряване на организацията на работа на министерството. Общата численост на персонала на МОСВ се намалява с 14 щатни бройки, като числеността на персонала от 450 се намалява на 436 бройки.
  •  Предвижда се прецезиране на функциите на Дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” (ПНООП) от общата администрация. С изменението на т. 8 и 10 от чл. 28 от Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите се разширяват компетенциите на отдел «Обществени поръчки» към Дирекция «ПНООП». Последният ще извършва следните дейности: организиране, изпълнение на дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждане на процедури за възалагане на обществени поръчки, както и обобщаване на планираните обществени поръчки, освен в централната администрация на министерството и в неговите териториални подразделения (регионални инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции), финансирани от бюджета на МОСВ. 


Дата на откриване: 19.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари