Обществени консултации

З А К О Н за изменение и допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс

Настоящият законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ има за цел транспониране на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Съгласно член  9 от директивата, държавите – членки въвеждат в националното законодателство законовите, подзаконовите и административните разпоредби, в съответствие с директивата в срок до 27 октомври 2013 г.

Всеки гражданин има право на защита в наказателния процес и с оглед упражняването на това основно  право следва да бъде уведомен от компетентните органи, в случаите когато срещу него е повдигнато обвинение. Процесуалните права на обвиняемите лица, по смисъла на директивата, са свързани с приетите на национално равнище правила относно правото им на устен и писмен превод в наказателното производство.

Изискването за назначаване на преводач, когато участниците в наказателното производство не владеят български език, е действаща и към настоящия момент разпоредба.

Във връзка с изискванията на директивата за обезпечаване качеството на превода, в законопроекта се въвежда фигурата „съдебен преводач“. Разграничението е необходимо, с оглед отговорността и специфичните изисквания към преводача като участник в съдебното производство, респективно в наказателния процес.

С оглед пълно съответствие на националното законодателство с изискванията на директивата, в законопроекта се предлага допълнение на действащите разпоредби, като се предвижда, че обвиняем, който не владее български език, има право на устен превод в наказателното производство до неговото приключване.


Дата на откриване: 20.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари