Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

Проектът на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители /Наредба за СКОС/ цели осигуряване на пълното транспониране на чл.4(3)(б) от Директива 2008/105/ЕО /за определяне на Стандарти за Качество на Околната Среда /СКОС/ в областта на политиката по водите, за изменение и последваща отмяна на Директиви 82/176/ЕИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 84/491/EИО и 86/280/EИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета/.

С проекта на постановление се изменя стария текст на чл.5, ал.1, т.2 от Наредбата за СКОС, с което се постига пълно съответствие с изискванията на чл.4(3)(б) от Директива 2008/105/ЕО. С новия текст се въвежда изискването Басейновите дирекции за управление на водите в случаите, когато определят зони за смесване към зауствания, съдържащи замърсяващи вещества включени в Наредбата за СКОС, да гарантират че обхватът на всяка една такава зона е пропорционален по отношение на концентрациите на замърсители в точката на заустване.

Съгласно приетите от страните членки Технически насоки за идентифициране на зоните за смесване, ефективните зони на смесване трябва да се ограничават в близост до точката на заустване и трябва да бъдат пропорционални, като се имат предвид концентрациите на замърсителите в точката на заустване и условията спрямо емисиите на замърсители, съдържащи се в предишни регламенти, и в съответствие с прилагането на най-добрите налични техники. В допълнение, във вторите плановете за управление на речните басейни трябва да бъде включено описание на подходите и методите, които се прилагат за определяне на зони на смесване, и на мерките, предприети с оглед намаляване на обхвата на зоните на смесване за в бъдеще.


Дата на откриване: 21.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 5.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари