Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки

 

Проектът на Правилник за прилагане на  Закона за виното и спиртните напитки  (ППЗВСН) се приема в съответствие с разпоредбите на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки и урежда изчерпателно материята по отношение на организацията в лозаро-винарския сектор.

С приемането на новия Закон за виното и спиртните напитки бяха заложени следните цели:

  1. Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите;
  2. Възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на територията на Република България и навсякъде по света;
  3. Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;
  4. Продължаване на практиката да се предоставят права на презасаждане, когато производителите поемат ангажимента да изкоренят еднакви по размер площи, засадени с лозя, тъй като нетното въздействие на подобни насаждения върху производството клони към нулата;
  5. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи.

Предвидените санкции в административнонаказателните разпоредби са съобразени изцяло с възможностите на производителите, за да се постигне превъзпитание и превенция, с цел събираемост и защита на потребителите.

Целите, поставени в Закона за виното и спиртните напитки и в ППЗВСН, гарантират безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, производствения потенциал и контрола по спазването й. В Правилника за прилагане на ЗВСН се уреждат условията и редът за признаване на организациите на производителите, утвърждаването на състава на дегустационните комисии, условията за класифициране на винените сортове лози, прехвърлянето на права засаждане, изискванията за съдържанието на досиетата на гроздопроизводителите и винопроизводителите, експерименталното въвеждане на нови практики.

Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения, които да гарантират, че се отговаря на съображенията, свързани с общественото здраве, и на очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи, във връзка с което в Правилника за прилагане на ЗВСН са разписани условията, на които трябва да отговарят вината със защитено наименование на произход, вината със защитено географско указание, сортовите вина, редът за тяхното производство и регистрацията им, разрешените енологични практики, етикетиране, както и начините за унищожаване на продукти при изчерпване на възможностите за преработка и когато продуктите не са безопасни за човешкото здраве.

Със Закона за виното и спиртните напитки се въвежда възможността за производство на плодови вина, изискванията към които не фигурират в европейското право и е дадена възможност на държавите-членки за въвеждане на разрешителен режим по отношение на производството на такива вина. За вината, получени в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на плодове, различни от грозде, са определени условията и редът за производството им, признаването и предлагането им на пазара.

С приемането на Правилника за прилагане на ЗВСН ще се промени режимът, прилаган по отношение на лозаро-винарския сектор с оглед създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането; повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите; постигане на по-висока степен на контрол и защита на потребителите; предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция при производството на лозаро-винарски продукти и плодови вина.

Проектът на Правилник за прилагане на ЗВСН ще регулира цялата материя, която в момента е регламентирана в голям брой подзаконови нормативни актове.


Дата на откриване: 22.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари