Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация на територията на Република България

 

Проектът на постановление е изготвен във връзка с проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г.

Приемането на настоящия проект се налага по следните съображения:

С изменението на чл. 6 и  чл. 7 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, се цели оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на административните услуги, свързани с издаване на удостоверения за професионална квалификация, придобита на територията на Република България.

По този начин се цели както облекчаване на потребителите на административната услуга, така и повишаване ефективността и ефикасността на административното обслужване чрез въвеждане на принципите, свързани със служебното начало, еднократното събиране на данни и служебното уведомяване при предоставяне на административната услуга.

Към настоящия момент заявителите следва да удостоверяват  обстоятелства, които са вече известни на други административни органи, което води до увеличаване продължителността на процеса по издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация. С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи. По изложените причини е необходимо да се приемат предложените изменения в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.


Дата на откриване: 22.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2013 г. 17:40:58 ч.
Бисеров

Още едно браво

Идеята чиновниците сами да си набавят нужната информация е похвална. Отдавна трябваше да се случи.