Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Конвенцията от Минамата за живака

Основната цел на настоящата конвенция е да се осигури опазване на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. Живакът е химично вещество, представляващо проблем от световно значение поради пренасянето си по въздуха на далечни разстояния, устойчивото си присъствие в околната среда след въвеждането му чрез антропогенната дейност, способността за биологично натрупване в екосистеми и съществените му отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

В конвенцията са дефинирани разпоредби, с които се регулира целия жизнен цикъл на живака. Въведени са разпоредби относно контрола на източниците на доставка, международната търговия, употребата на живак в продукти и производствени процеси, ограничаването на атмосферни емисии от живак и изпусканията във води и почви, екологосъобразното съхранение, управлението на отпадъци от живак и възстановяването на замърсени терени.

С Конвенцията за живака се осигурява високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от изпусканията и емисиите на живак и неговите съединения в глобален мащаб, чрез намаляване и където е възможно, окончателно елиминиране на антропогенните емисии на живак във въздуха, водите и почвите и екологосъобразно обезвреждане на отпадъци, съдържащи живак. Предвид липсата на адекватен контрол на рисковете от употребата на живак и неговите съединения в глобален мащаб, е необходимо да се въведат хармонизирани мерки за предотвратяване и ограничаване излагането на хората и околната среда на неговото въздействие и координирани действия за ефективното решаване на проблемите, произтичащи от употребата и търговията с живак в световен план.


Дата на откриване: 22.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари