Обществени консултации

Проект на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Проектът на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване транспонира изискванията на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 Юли 2012 г. относно отпадъци  от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 197/24.07.2012 г.) в българското законодателство.

С транспонирането на новата директива в българското законодателство се цели да се подобри събирането, повторната употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), така че да се допринесе за намаляването на отпадъците и за ефективното използване на ресурсите.

Съгласно проекта на наредба за календарната 2016 година Република България следва да събира ИУЕЕО в количество равно на 41 % от средното тегло на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара на Република България през предходните три години. От 2020г. и за всяка следващата година целта става  65 %.

От 01 Януари 2018г. обхватът на Наредбата, се променя и ще се прилага за по-голям брой видове ЕЕО. От началото на 2014г. в обхвата на Наредбата се включват и фотоволтаичните панели.

За дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители с търговска площ по-голяма или равна на 400 m2, определена за ЕЕО, се предвижда в търговския обект или на входа на обекта да приемат без заплащане много малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без крайните потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид.


Дата на откриване: 26.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари