Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.

С проекта на постановление се предлагат изменения и допълнения в таксите, които се администрират от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Предложение изменения и допълнения са няколко групи:

1. Целта на основната група изменения е да се оптимизират таксите за предоставяните от агенцията административни услуги, което ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса и е във връзка с изпълнението на една от мерките, предвидени в Програмата за по-добро регулиране 2010 – 2013 г.

2. Променят се таксите за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

3. Проектът на постановление предвижда също така въвеждането на такси за административните услуги във връзка с издаването на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологически изследвания и за извършване на трето психологическо изследване.

4. Прецизиране на текстове от тарифата и отмяна на такси.

 

1. Относно оптимизирането на таксите:

Предлага се таксите за издаване на дубликати на документи по чл. 92, 100, ал. 4 и 106, ал. 2 да се уеднаквят предвид ниските разходи за издаването им.

Предвидено е таксата за издаване на лиценз на Общността да бъде намалена. При определянето на таксата е взет предвид размерът на таксите за издаване на лиценз на Общността в другите държави-членки на Европейския съюз. Необходимо е да бъде определен размер на таксата за издаване на лиценз, съпоставим с таксите в останалите държави.

С § 3 относно чл. 93 се предлага намаляване на размера на таксите за издаване на еднократно разрешително за международен превоз на товари и за многостранните разрешителни за международен превоз на товари по шосе (ЕКМТ/СЕМТ), предоставени от Международния транспортен форум. Предвижда размерът на таксите за еднократните разрешителни да стане 10 лева, а за многократните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни – 70 лева.

Предложено е още намаляване на таксите по чл. 95, ал. 1, т. 3 – за издаване на разрешително за транзитен международен превоз на пътници по автобусна линия, както и на таксата по чл. 111б – за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, организиращи курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и аз усъвършенстване на познанията им.

С проекта на постановление се предлагат изменения и на таксите за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 102, ал. 1, т. 2 е определена такса от 2000 лева за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи в пункт от III категория. Предлага се тази такса да се уеднакви с таксата за издаване на разрешение за извършване на прегледи в пункт от II категория, тъй като разходите за издаването на разрешението за извършване на прегледи в пунктове от двете категории са едни и същи.

Предвижда се също така намаляване и на таксата за издаване на разрешение за извършване на прегледи в пункт от V категория.

Предлага се да отпадне възможността за плащане на такси в намален размер в зависимост от броя на разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, които се издават на едно и също лице. Целта е да се спази принципът на равнопоставеност между всички лица, на които се предоставя право за извършване на периодични прегледи. Всяко разрешение дава право на притежателя му да извършва периодични прегледи в конкретен пункт. Необосновано е лице, което има повече от един пункт за извършване на прегледи, да плаща за същата по вид административна услуга по-ниска цена от лице, което извършва дейността си само в един пункт.

Предлага се също така да се плаща една и съща такса при промяна на категорията на пункт за извършване на периодични прегледи, а не както е в момента – таксата за промяна на категорията на пункта от II на V е по-висока от тази за промяна на категорията от II на III и от III наIV, което също е необосновано.

 

2. Относно промяната на таксите за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство:

Предвидена е промяна на таксите по чл. 111, ал. 2. Предлага се по аналогия на таксите за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, за практическите изпити също да се въведат две различни такси – за провеждане на изпит на група, заявена и формирана от учебен център и за провеждане на изпит на група, формирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

С цел оптимизиране на комуникацията между учебните центрове и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и по-ефективно използване на административния капацитет на администрацията, се предвижда създаване на електронен регистър на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и електронен график за организиране на теоретичните и практическите изпити.

Предвижда се учебните центрове да въвеждат информацията за всеки кандидат и за хода на обучението на записаните в регистъра лица. Всеки учебен център ще има достъп до информацията,касаеща съответния център.

Учебните центрове ще могат сами да избират датата, на която да представят кандидатите, които са обучили и чрез заплащане на предвидената в чл. 111, ал. 2, т. 1 такса. До деня преди изпита ще могат да предлагат кандидати за допускане до изпит за съответната дата, избирайки ги от електронния регистър.

С въвеждането на електронния регистър и електронния график ще отпадне необходимостта служители на областните отдели да приемат документите на кандидатите да допускане до изпит, изготвянето на графиците за провеждане на изпитите и изготвянето на изпитните протоколи.

Предвид различните разходи, които се реализират при формиране на групи за изпит от учебните центрове и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са предложени две различни такси.

3. Относно третата група изменения и допълнения:

С § 1 относно чл. 87 и § 14 относно чл. 111г се въвеждат такси за административните услуги, които агенцията предоставя във връзка с възложените й функции по администрирането на режима по извършване на регистрация на лицата, които организират и провеждат психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, както и във връзка с функциите по извършване на трето психологическо изследване, предвидени в чл. 153б, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

4. Разпоредбите на чл. 94, 100а, 102, ал. 7 и 106, ал. 1  се отменят, тъй като са отпаднали основанията за извършване на административните услуги, предвидени в тях, респективно за събирането на държавна такса.

Предвид членството на Република България в Европейския съюз превозите на пътници до други държави от съюза се извършват без разрешителни.

Необходимо е таксата по чл. 100а и 106, ал. 1 да отпаднат от тарифата, тъй като в Закона за автомобилните превози няма предвиден регистрационен режим за извършване на превози за собствена сметка.

В чл. 102 алинея 7 се отменя, тъй като е отпаднало основанието за събирането на таксата, предвидена в нея – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не извършва административната услуга, за която е определена таксата. Прегледите на извънгабаритните пътни превозни средства се извършват от лица, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

            Текстовете на чл. 102, ал. 6 и 110в се прецизират, тъй като за административните услуги, посочени в тях, са предвидени такси в други разпоредби на тарифата.

Предложеното с проекта на постановление намаляване на таксите за някои административни услуги, което ще доведе до намаляване на приходите ще бъде компенсирано от непрекъснато увеличаващите се суми, събирани от глоби по наказателни постановления, поради което не е изготвена и не се прилага финансова обосновка.

            ІІ. С проекта на постановление се предлагат изменения и допълнения в таксите, които се администрират от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА”).

Промените са  съобразени с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

В чл. 117 от проекта са в ал. 1 се предвижда промяна на стойността на таксата за предоставяните услуги, тъй като цената на постоянните пропуски за лица, превозни средства и идентификационни карти е формирана на база цена на консумативи и необходим брой персонал - време за извършване на съгласувателни процедури и изработването на дадения документ.

Създадени са нови ал. 2 и 3, в която са отразени промените в закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) от 2012 г., свързани с издаваните от  ГД „ГВА” сертификати за компетентност на служителите по сигурността във въздухоплаването, свързани с прилагането на измененията на Общностното законодателство (т. 11.3 от Приложението към Регламент № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването) по въпросите на сигурността в гражданското въздухоплаване, в т.ч. издаване на сертификат за компетентност след премината процедура за първоначално или повторно сертифициране на лицата, извършващи: проверка на лица, ръчен багаж, пренасяни предмети и регистриран багаж; проверка на товари и поща; проверка на поща и материали на въздушния превозвач, на стоки, предназначени за полета, и на стоки, предназначени за летищата; проверка на превозни средства; контрол на достъпа на летищата; за управление и контрол на служителите по сигурността и чл. 120, ал. 4, т. 3 от ЗГВ. С ал. 3 се предвижда издаване на един сертификат за извършване на няколко дейности, докато с ал. 2 се предвижда издаване на един сертификат за една дейност. Създава се възможност на индустрията да планира и да заявява сертифициране на лицата, работещи в летищните служби за сигурност, според производствената си необходимост и функционалните задължения на всяко от лицата. 

С настоящия проект се предлага създаването на нови чл. 117ж и чл. 117з, предвиждащи възможност за диференциране на таксите предвид целта на ползване на въздухоплавателното средство.

В чл. 117ж, ал. 1 е предвидено събирането на такси за одобряване на изменения на документи, свързани с изискванията за регистрация на ВС, по Приложение І, раздел А, подчаст Ж от  Регламент (ЕО) № 2042/2003, чието основание е предвидено в чл. 120, ал. 4, т. 23 от ЗГВ.

Определянето на таксите според конструктивната сложност на въздухоплавателните средства (ВС) и според целта на тяхното ползване е съобразено с исканията на индустрията и на асоциациите на любителите-пилоти за  диференциране на таксите, свързани с дейностите по летателната годност на ВС. Отчитайки принципа на разходоориентираност на таксите, и предвид обстоятелството, че таксите се съобразяват с конструктивната сложност на ВС, при конструктивно несложните ВС – тези, които се използват от любители пилоти и за развлекателни полети, и които не са ангажирани в търговски въздушен превоз, следва изводът, че за таксите, предназначени за издаване на документи, свързани с конструктивно несложни ВС, се изискват по-малък брой човекочасове, съответно по-малък обем техническа документация. Ето защо се предлага един значително намален размер на таксите относно документи, издавани за любителски  и свръхлеки ВС. 

В предлаганата нова ал. 2 от чл. 117ж е предвидено събирането на една обща такса за регистрация, пререгистрация, издаване на удостоверение за летателна годност и удостоверение за съответствие с нормите на авиационен шум на ВС група II и ВС група III, чието основание е предвидено в чл. 120, ал. 4, т. 6, т. 10, т. 16 от ЗГВ.

Определянето на тази такса отново е съобразено с конструктивната сложност на ВС – касае се за ВС с проста моторна тяга, чието ползване е преимуществено предазначено за любителите-пилоти. Отчитайки принципа на разходоориентираност на таксите, и предвид обстоятелството, че предлаганата такса е съобразена с конструктивната сложност на ВС, при конструктивно несложните ВС – тези, които се използват от любители пилоти и за развлекателни полети, и които не са ангажирани в търговски въздушен превоз, следва изводът, че за такса, предназначена за издаване на документи, свързани с конструктивно несложни ВС, се изискват по-малък брой човекочасове, съответно по-малък обем техническа документация. Ето защо се предлага един значително намален размер на таксата относно документи, издавани за любителски  и свръхлеки ВС. 

В чл. 117з от проекта е предвиден по-нисък размер за такси за административните услуги, свързани с ползването на свръхлеки въздухоплавателни средства за нетърговски цели, на основание чл. 119е, ал. 6 от ЗГВ. По този начин се дава възможност за насърчаване на въздушните спортове и развитие на любителската авиация на територията на страната ни, както и ще се способства за повишаването на равнището на безопасност при използването на свръхлеки въздухоплавателни средства от любители - пилоти. Предлаганите изменения и допълнения до голяма степен са свързани с целите на разпоредбите на чл. 119е, ал. 3 и 6 от ЗГВ, където се предвижда цялостно регламентиране на материята за свръхлеките въздухоплавателни средства в нарочен нормативен акт.

 Предлага се допълнение на съществуващия чл. 126, с нови ал. 3 и 4, предвиждащи облекчение при издаване или продължаване срока на валидност на свидетелство на авиационен оператор, експлоатиращ типове ВС с максимално излетно тегло до 2000 кг за самолети и/ или 3175 кг за вертолети, на основание чл. 120, ал. 4, т. 9 във връзка с чл. 64 от ЗГВ. Определените максимални излетни маси са във връзка с изискванията за техническо обслужване на летателните апарати. Полетите, за които се прави това изменение са тези, започващи и приключващи от една и съща точка (т.нар. полети от А до А), както и за полети, започващи и приключващи в различни точки, но в границите на Република България. Изменението предвижда намален размер на таксата за издаване на свидетелства авиационни оператори, извършващи развлекателни полети за туристи и полети за разглеждане на забележителности. Става дума за проверка на експлоатацията на несложни типове леки ВС, в ограничен брой, и съответно за преглед от администрацията на сравнително по-малка по обем  документация. Отчита се обстоятелството, че се извършва дейност само през туристическия сезон, и че извършваната дейност е частен случай на търговския въздушен превоз, че тя е ограничена само до осъществяването на развлекателни полети на сравнително неголям брой лица. Независимо от ограничения си обхват, посочената дейност предполага спазване на изискванията за безопасност в пълен обем, независимо, че се касае за конкретни превози на туристи на кратки разстояния само на територията на страната. Целта на предлагането изменение е справедливо диференциране на таксите, свързани с издаването на свидетелството на авиационен оператор за извършване на развлекателни полети на туристи, в сравнение със свидетелството за авиационен оператор, извършващ търговски въздушен превоз на пътници.

С предложения проект на постановление не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз в българския закон, поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложеният проект на постановление е съгласуван с всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

Лица за контакти:

Милена Иванова
Старши юрисконсулт в ГД  "Главна Въздухоплавателна Администрация"
тел. 02/9371 075
e-mail: mivanova@caa.bg

Светлана Чаушева
Директор на дирекция „АПОФСД”, ИА "Автомобилна Администрация"
тел 02/9308 836
e-mail: schausheva@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 26.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари