Обществени консултации

Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за п..

Наредбата за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране се разработва на основание чл. 23а, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 12.03.2013 г. и се издава от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие.
Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в ЗЕЕ от началото на 2013 г.
Един от основните нови моменти, свързан с измененията в ЗЕЕ, и залегнал в съдържанието на проекта е професионалната квалификация на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, както и сертифициране на сгради, която се разделя на две нива, като:
1. Притежателите на професионална квалификация ниво 1 ще имат необходимата компетентност за извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради от всички категории, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България;
2. Притежателите на професионална квалификация ниво 2 ще имат необходимата компетентност за извършване на обследван е и сертифициране за енергийна ефективност на: сгради пета категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България, без ограничение на вида на системите в тях за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода за битови нужди; сгради четвърта категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България, когато в тях няма системи за вентилация и охлаждане.
Друг нов момент, произтичащ отново от промените в ЗЕЕ и застъпен в проекта на Наредба, е актуализиране на удостоверението на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и сертифициране на сгради за вписване в регистъра на АУЕР, което ще се извършва след успешно положен изпит.


Дата на откриване: 9.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 септември 2013 г. 17:31:17 ч.
aves_eo

Коментар от Асоциация Високотехнологични енергийни системи

По отношение на Предложената за обсъждане наредба правим следните бележки и предложения:
1. По отношение на лицата притежаващи удостоверения за професионална квалификация и попадащи в обхвата на параграф 10 от ЗЕЕ, не е ясно как на практика ще се процедира при вписване в регистъра;
2. По отношение на конкретно упоменатите специалности, които трбябва да имат лицата по чл.23 и 34 от ЗЕЕ. Би било добре да не се ограничава обхвата в конкретни специалности, а да остане с области на специалности, тъй като в противен случай ще има много обърквания и забавяне на кокументи, както и водещи след себе си неясноти.
3. По отношение на изискването на чл.8 ал.3 т.3 б.г, където има изискване за представяне на "заверено копие от документ, удостоверяващ съществуващото правоотношение между заявителя за вписване и консултантите по енергийна ефективност", имаме следната забележка: В редица национални, европейски и международни нормативни актове и документи под персонал е указано да се разбира - наетите по трудов договор лица или участващите в управлението лица на изборни дръжности. В тази връзка би трябвало да се изискват копия от трудови доготови, подписани с лицата-персонал, както и справка от НОИ за съответната фирма и персоналът й. Представяните до сега "рамкови граждански договори" не са коректни по отношение на извършваните дейности от консултантите по енергийна ефективност. По приетите за процедури в АУЕР, относно персонала
се нарушава и Закона за задълженията и договорите.
В Директивата за енергийните характеристики на сградите 2010/31/ЕС- чл.17 е записано, че лицата персонал са наети или самонаети....".
Тази възприета процедура от АУЕР представлява и своеобразно укриване на трудови взаимоотношения
4. Да се предвидят разумни срокове за плавно преминаване кам новите изисквания по настоящата наредба - около 6 месеца до 1 година. В противен случай ще се изправим пред проблем на отпадане на утрърдени специалисти от регистъра.