Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 59 са отразени  забележките на Европейската комисия, изпратени до Република България с Официално уведомително писмо - нарушение № 2013/2076 относно несъответствие при транспонирането на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт).

Промените в Наредба № 59 включват:

  1. Пълно транспониране на определението за железопътно предприятие, така както е необходимо за целите на развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт, съгласно изискванията на член 3, буква в) от Директива 2004/49/ЕО. При това допълване на съществуващото към момента определение в българското законодателство, ще се премахне ограничението за предоставяне на железопътни транспортни услуги да става само от лицензирани железопътни превозвачи. С даване на по-разширено определение, предоставянето на достъп до железопътната инфраструктура може да става и на превозвачи без лицензия, които притежават само сертификат за безопасност.
  1. Транспониране на изисквания, отнасящи се до това да не съществува възможност за прехвърляне на функции по безопасността от Националния орган към превозвачи, управител на железопътна инфраструктура или трети лица. Чрез промените също така се цели постигане на гъвкавост в работата на Органа по безопасност, който при изпълнение на вменените му функции следва да има нормативно основание по всяко време да може да отправи молба за техническа помощ към управителя на инфраструктурата и железопътните превозвачи или други квалифицирани органи.
  1. Даване на публичност за резултатите от разследването, проведено от специализираното звено, което следва да е възможно най-прозрачно, а на заинтересованите превозвачи и управители на железопътна инфраструктура да се предоставя информация относно неговия ход и възможност да изразят становището си, когато е уместно. На Специализираното звено се вменява задължение да изпраща доклада с резултата от разследването до всички засегнати от произшествието или инцидента страни, както и до компетентните органи на други държави-членки на Европейския съюз.
  1. Въвеждане на разделяне на отговорностите за провеждане на разследвания извършвани от Разследващият орган от една страна и железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура от друга. Чрез предложението се цели разследването на произшествия и инциденти, да се извършва от железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура, по процедури, които са част от тяхната система за управление на безопасността (СУБ), а останалите - тежки произшествия и други създаващи предпоставки за такива от Звеното за разследване към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  1. Чрез предложението за изменение на Наредбата, се изключва дейността по разследване, възложена към момента на Националния орган по безопасност (НОБ). С това точно се транспонират изискванията на член 4 от Директивата 2004/49/ЕС,  в който се предвижда отговорността за безопасната експлоатация на железопътната система и контрола на рисковете да се поемат от управителя на инфраструктурата и железопътните предприятия. Всички оператори на железопътни системи, инфраструктури и компании трябва да носят своята пълна отговорност за безопасността на системата в съответната й част. Изградените от тях системи за управление на безопасността (СУБ) трябва да гарантират правилното и срочно извършване на разследването, анализ на причините и предприемане на адекватни превантивни мерки за подобряване на безопасността чрез развитието и подобряването на техните СУБ. Отговорностите и правомощията на НОБ са в извършване на непрекъснат мониторинг и надзор на функционирането на изградените и действащи СУБ на управителите на инфраструктурата, превозвачите и жп предприятията.
  1. Актовете, с които Националният орган по безопасност се произнася във връзка с изпълнение на функциите си по разрешаване на въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми, както и по контрол за съответствието на компонентите на оперативната съвместимост с основните национални изисквания и стандарти при изграждане и експлоатация на структурните подсистеми, да подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Наредбата ще бъде издадена, в случай, че Народното събрание приеме Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, одобрен с Решение № 525 от 3 септември 2013 г. от Министерския съвет, тъй като с наредбата се предвиждат изменения, които са в съответствие с посочения законопроект.

Лица за контакт:
Желяна Христова
Главен юрисконсулт на ИАЖА
тел. 02/9409562
e-mail: jhristova@mtitc.government.bg

Жоро Димитров
Главен директор на ГДЖИ
тел. 02/9409511
e-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg


 


Дата на откриване: 17.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари