Обществени консултации

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на половете 2008-2009 г.

Проектът на План за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2008 - 2009 г. е разработен от Междуведомствена експертна група към Министерството на труда и социалната политика в изпълнение на отговорността за разработване, организиране, координиране и контролиране на държавната политика за равни възможности на жените и мъжете.

            Планът има за цел да постигне съответствие с европейските стандарти в областта на насърчаване на равните възможности на жените и мъжете и добрите практики от страните членки Европейската общност, както и да спомогне за провеждането на единна политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши капацитета на институциите и влиянието върху обществените нагласи чрез повишаване чувствителността на гражданското общество.

            Проектът на Плана е разработен в съответствие с целите на Европейската пътна карта за равенство на жените и мъжете 2006 -2010 г. и Европейския пакт за равенство между половете.

Мерките от плана ще спомогнат за изпълнение на редица международни ангажименти, поети от Република България за насърчаване на равното третиране на жените и мъжете и за изпълнение на Целите на хилядолетието на ООН, една от които изрично гласи: “Насърчаване на джендър равенството и овластяване на жените”. Тази цел се инкорпорира и във всички останали Цели на хилядолетието.

            Действията са структурирани в няколко раздела, покриващи почти всички идентифицирани области на действие на Европейската пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006 -2010), а именно:

·  Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;

·  Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в икономическите дейности;

·  Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в образованието, здравеопазването и културата;

·  Насърчаване на съвместяването на професионалните и семейните задължения на жените и мъжете;

·  Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения;

·  Премахване на насилието, основано на пола и трафика на хора;

·  Действия за премахване на съществуващите в обществото джендър стереотипи.


Дата на откриване: 1.7.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.7.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари