Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е да се повиши качеството на контрола на професионалните рискове, чрез определяне на конкретни права, задължения и отговорности на заместник-председателя на комитета по условия на труд (КУТ) и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд (ГУТ) в предприятията.

С разпоредбата на чл. 28а, ал. 1 се определя реда за избор на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ в предприятията. С новата редакция на ал. 3 на чл. 30 от ЗЗБУТ се разширяват техните права, като освен правата, които имат като членове на КУТ/ГУТ  е предвидено те да имат право и:

  • на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;
  • да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;
  • да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести;
  • да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;
  • да изискват от работодателя или органа по БЗР в предприятието временно да спрат работата на работното оборудване и да  забранят използването на опасни химични вещества и смеси.

Определени са и конкретни задължения към заместник-председателя на КУТ и към представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ (ал. 4 на чл. 30).  Със специални разпоредби (чл. 30а и 30б) са определени задълженията и отговорностите на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ при временното спиране работата на работното оборудване и при забраната да се използват опасни химични вещества и смеси.

С параграф 9 на проекта се въвежда специална закрила за работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа по реда на чл. 6 от Кодекса на труда, за времето докато има такова качество – закрила при уволнение по реда на чл. 333 КТ.


Дата на откриване: 16.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.10.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 октомври 2013 г. 16:32:49 ч.
harivasilev

Отменете задължнителните договори със службите по трудова медицина за малки фирми

Помислете за отмяна на изискването фирмите да имат договор със служба по трудова медицина /поне на микро предприятията и малките фирми/. Това са едни паразитни организации, които горе-долу нищо не правят, а ако направят някой документ той за нищо не служи, освен да се покаже при проверка от Инспекцията по труда, че същестува. В момента по закон всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина. Дейноста на тези служби на теория е добра - http://www.gli.government.bg/page.php?c=55&d=230 , но на практика 80% само пишат едни документи и си вземат хонорара. Личното ми мнение е,че това е един напълно излишен разход за работодателите и начин за законен рекет на фирмите. Всеки е длъжен сам да се грижи за здравето си. Целта на работодателите са като лица, осъществяващи търговска дейност е генериране на печалба, а не социални грижи и здравеопазване, които са функции на държавния апарат.
Колкото до настоящия проект - този параграф 9 е безмислен, просто се прави една заповед за определяне на ново лице за представител и закрилата отпада.