Обществени консултации

Проекти на закони за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за туризма в изпълнение на Първия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

С проектите на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма се изпълнява Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение на Министерския съвет № 484 от 15 август 2013 година
1. Със законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс се цели създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексното административно обслужване, отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация.
2. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата се предвижда:
a. обединяване на регулаторните режими за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
b. Новият режим да бъде регистрациенен, ане разрешителен, каквито са действащите два режима
c. Регистрацията да е безсрочна
3. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма:
a. отпада изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения
b. премахва се режима по отношение на категоризацията на туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към тях
c. облекчава се режима за регистриране на туроператори и туристически агенти
d. С оглед допълнително облекчаване на административната тежест се премахва изискването за предоставяне на копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението, на декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК, както и на справка по образец за стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност.
4. Изменението на чл. 137, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е продиктувано от необходимостта от оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на административните услуги, свързани с регистрацията на животновъдни обекти, зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми, както и при издаване на лиценз за превоз на животни за кратки или продължителни пътувания.
5. Аналогично е и предложението отнасящо се до чл. 165, ал. 1 от ЗВД, касаещ административната услуга по издаване на лиценз за превоз на животни за кратки или продължителни пътувания.
6.  Изменението на чл. 23, ал. 5 и 6 от Закона за защита на растенията се основава на необходимостта от оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на административните услуги, свързани с издаването на разрешение за търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита.
7. С предлаганите изменения на текстовете на чл. 16, 17б и 18 от Закона за фуражите се цели оптимизиране и прецизиране на документите, изисквани от заявителите на административните услуги по регистрация на обекти и оператори във фуражния сектор, както и издаването на съответните удостоверения за регистрация и временно одобрение, продължение на временно одобрение и одобрение на оператори във фуражния сектор.
8. С направените предложения за допълнение на Закона за търговския регистър се цели
a.  създаване на законово основание за предоставяне на достъп на длъжностните лица по регистрация до данните от автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението на национално равнище.
b. Въвеждане на по-кратък срок за разглеждане на заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци.
9. С направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси по отношение таксите за административни услуги, в чл. 115 на закона се създава нова алинея 2, съгласно която при издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към съответната община не се заплаща такса.
10. С направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се предлага да се измени чл. 143, ал. 1, т. 3 по отношение на документите с които се съгласуват инвестиционните проекти при разрешаването на строеж, а именно замяната на предварителните договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура с  издаване на удостоверения от експлоатационните дружества за възможността да свържат обекта към мрежата. Срокът за издаването на удостоверенията от дружествата ще бъде 7 дневен срок от подаване на заявлението.
11. Предлага се промяна и на Закона за администрацията, с които законово да се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация и се създава законова делегация Министерският съвет да уреди с наредба правилата за организирането и провеждането на стажовете.я
 


Дата на откриване: 17.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 31.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари