Обществени консултации

ПМС за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

С проекта на постановление се предлага приемането на нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, отменянето на настоящия  Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, приет с Постановление № 69 на Министерския съвет от 2002 г., както и изменение на Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно числеността на персонала в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

С предложения нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се цели подобряване на работата на агенцията и повишаване на ефективността при извършването на контролните й функции.     Предлага се това да бъде постигнато чрез определяне на нова структура на агенцията и прецизиране и актуализиране на функциите на дирекциите. Проектът предвижда общата администрация да бъде разделена в две отделни дирекции – едната с функции по правното, административното и информационното обслужване и управлението на човешките ресурси, а другата – с функции по финансовото и счетоводното обслужване на агенцията. С разделянето на общата администрация в две дирекции се цели по-ефективното ръководство и контрол на изпълняваните от общата администрация функции по правното обслужване и техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор.

 Друга съществена промяна в структурирането на агенцията е създаването на 27 регионални дирекции „Автомобилна администрация“, които ще осъществяват функциите на агенцията по места. На тях ще бъдат възложени, както контролните функции и административнонаказателната дейност на агенцията, така и функции по административното обслужване на физически и юридически лица във връзка с регулаторните режими, администрирани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и функциите по провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, изпитите за професионална компетентност на ръководители на транспортната дейност на лицата, извършващи обществен превоз на пътници и товари, изпитите за придобиване на свидетелство на водач на превозно средство, превозващи опасни товари и за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоза на опасни товари, изпитите за придобиване на карта за квалификация на водача и изпитите за придобиване на удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.

С премахването на съществуващите осем дирекции, в които към настоящия момент са структурирани всички 27 областни отдела, и обособяването на 27 дирекции ще бъде предоставена необходимата оперативна самостоятелност на директорите им за вземане на решения в рамките на предоставените им правомощия, което ще подобри качеството на работата.

Създава се дирекция „Автомобилна инспекция“, която ще има координиращи функции по отношение на контролната дейност на агенцията, методически ще ръководи контролната дейност, ще я анализира и ще предлага мерки за подобряването й. Тази дирекция ще изпълнява и функции по превенция на риска и възложените й с вътрешните правила на агенцията дейности по осъществяването на антикорупционни процедури.

Намалява се числеността на персонала в агенцията с 5 бройки, без да се намаляват разходите за възнаграждения на персонала и свързаните с тях осигурителни вноски, тъй като одобрените средства по бюджета на агенцията са недостатъчни.

Предложеният проект на постановление няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка.

Проведено е публично обсъждане по предложения проект на постановление, по време на което  не са постъпили бележки и предложения.

Проектът на постановление не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложеният проект на Постановление е съгласуван със всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

Лице за контакт:
Светлана Чаушева
Директор на дирекция „АПФСО”, ИА АА
Тел.: 02/930 8836
E-mail: schausheva@rta.government.bg


Дата на откриване: 17.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 31.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари