Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи

 

Предлаганият проект на закон е насочен основно към намаляване на административната тежест при провеждане на процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране и/или утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Съгласно сега действащата нормативна уредба промяна на предназначението на земи се изисква за изграждането на обекти, които са с много малка площ или такива, които като цяло не засягат основните функции на земята. Провеждането на процедури за промяна на предназначението на земите за изграждането на такива обекти, излишно натоварва, както инвеститорите, така и  администрацията, включително и с финансови разходи за прилагането им. С цел облекчаването на режима се предлага без промяна на предназначението в земеделски земи да могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструкура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях е до 15 кв.м. По този начин ще се предотврати забавянето изграждането на обекти на техническата инфраструктура. С изменението на Закона за устройство на територията от ноември 2012 г. е предвидено, в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон  кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план, да внесат предложение в съответния общински съвет за изработването на общ устройствен план. Съгласно разпоредбата на чл. 59 от ЗУТ след 01.01.2016 г. извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска въз основа на действащ план за застрояване за поземлен имот или за група поземлени имоти или парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. Наблюдава се нарастваща тенденция към възлагане и изработване на общи устройствени планове, с които да се определи преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана. С цел облекчаване на физическите и/или юридическите лица и намаляване на административната тежест се предлага промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени отдадени на концесия с решение на Министерски съвет, да се извършва без  да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. Предлага се отпадане на необходимостта от утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране, поради факта, че при тяхното преминаване/прокарване не се засяга съществено земеделската земя и не се променя нейното предназначение.

По предложение на Министерство на околната среда и водите на основание Решение № 808 от 8 октомври 2012 г. на Министерски съвет е предложено изменение на чл. 11, ал. 3 относно съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени. Предвижда се министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице да съгласува само проекти за рекултивация на сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

Предвижда се задължението за определяне на най-малко две площадки или трасета за обекта да касае земите от първа до четвърта категория и поливни. В сегашната редакция се определят най-малко две площадки или трасета, когато се предвижда изграждане на обект върху земя от първа до шеста категория. С това изменение ще се унифицира разграничението между високопродуктивните земеделски земи. Както при определяне на компетентността на Комисията за земеделските земи, така и при определяне на обектите, които могат да се изграждат върху високопродуктивни земеделски земи, законодателят използва разграничението от първа до четвърта категория и поливни.

С цел равнопоставеност на правните субекти, провеждащи процедурите по промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, се предлага в чл. 30, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи да отпадне възможността за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти, да не се заплаща такса за промяна на предназначението.

С изменение на чл. 40 от Закона за опазване на земеделските земи се цели създаване на правна възможност на Комисията за земеделските земи да отложи промяна на предназначението на земеделска земя за даден обект, когато при обсъждането възникнат въпроси за доизясняване. Въвеждането на тази възможност е продиктувано от факта, че лицата, в чиято полза е постановено решението за утвърждаване на площадка за проектиране, следва да внесат искане за промяна на предназначението в едногодишен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на площадка. Налице е един немалък срок между влизане в сила на решението за утвърждаване на площадка и внасяне на искане за промяна на предназначението, в който е възможно да възникнат нови факти и обстоятелства, изискващи обстойна проверка. Нормативно се регламентира и правомощието на Комисията за земеделските земи да обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на  земеделска земя в случаите, определени с правилника за прилагане на закона. Това правомощие е разписано в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и Комисията за земеделските земи разглежда и обсъжда подадени искания за разрешаване на временно ползване.

Предлага се, в синхрон с реда въведен при решенията за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, постановявани от Комисията за земеделските земи, решенията на посочената комисия за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране да подлежат на обжалване пред Върховен административен съд. Подсъдността на индивидуалните административни актове е определена в Административнопроцесуалния кодекс, като изрично са посочени административни дела, подсъдни на Върховния административен съд. Освен изрично изброяване законодателят е дал възможност със закон да бъдат въведени и други актове, оспорванията срещу които са подсъдни на Върховен административен съд. Със Закона за опазване на земеделските земи се въвежда именно едно изключение от общите правила за подсъдността по административни дела, като е посочено, че решенията за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди подлежат на оспорване пред Върховен административен съд. Предвид обаче факта, че производството по промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди е двуетапно производство, при което всеки един етап приключва с индивидуален административен акт, издаден от един и същ орган, е предложено и решенията за утвърждаване на площадки за проектиране и/или трасета да подлежат на оспорване пред Върховен административен съд.

Предвижда се изменение на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, който въвежда санкцията, която лицето извършило строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението, следва да заплати. В сегашната редакция задължение за заплащане на двоен размер на таксата по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи е предвидено само за собственика на сградата. Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) „строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. С реализирането на всеки един строеж по смисъла на ЗУТ в земеделска земя без промяна на предназначението се нарушават разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи. С посоченото изменение се цели да се наложи санкция на лицата, собственици на изградени в земеделски земи без промяна на предназначението обекти.

           


Дата на откриване: 22.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари