Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели:

• до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

• до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

• до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

С цел осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по изпълнение на целите в наредбата е включена методология за изчисляване и доказване на изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количествата депониране биоразградими отпадъци по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

Със заповед на министъра на околната среда и водите ежегодно се създава комисия, която предоставя мотивиран доклад за изпълнение на целите на национално ниво, който включва списък на регионите за управление на отпадъците в страната, които са постигнали целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци, с цел намаляване или освобождаване от заплащане на отчисленията за депониране на отпадъци в съответствие със ЗУО.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с високо качество с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране и регламентиране на реда и начина за изчисляване степента на изпълнение и докладване на целите за рециклиране на битовите отпадъци и ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци в съответствие с чл. 31, ал.1 от ЗУО.


Дата на откриване: 24.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари