Обществени консултации

Постановление на Министерския съвeт изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

Проектът се предлага в изпълнение на §1 от Постановление № 208 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата, с който е намалена общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата с 3 щатни бройки, необходими за осигуряването на числеността на персонала на Министерството на инвестиционното проектиране.

 Намаляването на общата численост на персонала на Националния институт за недвижимо културно наследство е предложено във връзка с необходимостта от компенсирана промяна в рамките на числеността на персонала в администрациите на изпълнителната власт, съгласно § 16 от преходните и допълнителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., бр. 15 от 2012 г.), като по този начин е изпълнена и препоръката на секретариата на Съвета за административна реформа, намаляването на числеността да стане само чрез намаляването на числеността на персонала във второстепенен или второстепенни разпоредители, които са администрации на изпълнителната власт.


Дата на откриване: 24.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари