Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) се налага по следните съображения:

Съгласно досегашната редакция на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗВД управител на ветеринарномедицинско заведение може да е само ветеринарен лекар с професионален опит най-малко три години.

В Решение № 274 от 13.03.2012 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изразено становище, че ветеринарномедицинската дейност е вид стопанска дейност, осъществявана от ветеринарномедицински специалисти, които в качеството си на субекти, упражняващи свободна професия имат статут на „предприятия“ по смисъла на правото на конкуренцията, т.е. за ветеринарномедицинската дейност е приложимо конкурентното право на Европейския съюз. В посоченото решение КЗК счита, че изискването за тригодишен професионален опит за управител на ветеринарно лечебно заведение ограничава конкуренцията и е неоправдано. Предвиденото изменение на чл. 27, ал. 2 от ЗВД е съобразено със становището на КЗК относно регулирането на свободната професия на ветеринарния лекар в рамките на Европейския съюз.

Проектът предвижда облекчаване на някои регулаторни режими, съгласно Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010 - 2011 г.), приет с Решение № 560 от 29.07.2010 г. на Министерския съвет, а именно лицензионните режими за търговия на едро и за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти са заменени с регистрационни.

Прецизирани са разпоредбите, свързани с извършване на промени в лиценза за употреба на ВМП.

В проекта са предвидени разпоредби относно осигуряването на обучение на служителите, които осъществяват дейностите, свързани с  търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции. Поради това, че в действащия ЗВД не са уредени задълженията на управителя на обект за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции, в проекта са предвидени такива.

Направено е изменение на приложението към Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като от списъка с лицензионните режими са премахнати режимите за лицензиране на търговията на едро и търговията на дребно с ветеринарномедицински продукти.

В проекта се предвижда отмяна на § 189 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм., бр. 15 от 2013 г., доп., бр. 66 от 2013 г.), поради противоречие между посочения текст и § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм., бр. 8 от 2011 г.).

С проекта се уеднаквяват сроковете за извършване на промени в лицензите за употреба на ветеринарномедицински продукти по процедурата, предвидена в действащия ЗВД, с тези посочени в Регламент 1234/2008 ЕС на Комисията от 24 ноември 2008 г. относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (OB, L 334/7 от 12 декември 2008 г.). Прецизирани са изискванията към документацията, придружаваща заявлението за подновяване на лиценза за употреба на ветеринарномедицински продукти и се намалява срока за издаването му на 180 дни.

С приемането на проекта ще се постигне повишаване на ефективността на контрола на производството, съхранението, търговията и употребата на ветеринарномедицинските продукти.


Дата на откриване: 28.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари